OMEZENÉ OTEVŘENÍ ORLOVNY

Podle posledních uvolňovacích nařízení vlády, můžeme od pondělí 11.5. při dodržení přesně daných podmínek, otevřít orlovnu pro sportování našich oddílů.
 
Nejprve tedy ocituji z
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření:
******************************
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.
-nařizuje:
pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
-zakazuje:
není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
-omezuje:
sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:
- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek
********************************************
Co z toho plyne pro nás:
Od pondělí 11.5. otevíráme orlovnu pro sportování našich oddílů dospělých za následujících pravidel:
- budou uzavřeny dolní šatny se sprchami 1 a 2
- v orlovně se nebudou potkávat současně členové různých oddílůaby se zamezilo setkávání jednotlivých oddílů bude každý oddíl striktně dodržovat následující časy přítomnosti v orlovně:
příchod do orlovny nejdříve 5 minut před oficiálním začátkem tréninku uvedeném v rozvrhu orlovny, ukončení tréninku  minimálně 10 minut před oficiálním časem ukončení tréninku a odchod z orlovny nejpozději 5 minut před oficiálním časem ukončení tréninku
- při převlékání dodržujte minimální odstupy 2m
- na umývadlech budou umístěny dezinfekce na ruce, kterou každý použije po příchodu do orlovny, po skončení tréninku a po použití toalet, samozřejmě až po předchozím důkladném umytí vodou a mýdlem. Dezinfekce se z rukou již neumývá.
- po skončení každého tréninku a odchodu cvičenců provede vedoucí oddílu dezinfekci spínačů světel, klik dveří (orlovny, tělocvičen, wc) a použitého nářadí či předmětů připravenou dezinfekcí a vyvětrání tělocvičny i předsálí.
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům nákazy COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, únava, bolesti kloubů a svalů, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu atd.) nesmí vstoupit do orlovny
- v případě, že kdokoli z cvičenců onemocní nákazou COVID-19 musí to neprodleně oznámit někomu z rady jednoty nebo vedoucímu oddílu (který to ihned sdělí radě jednoty), aby mohla být přijata protiepidemická opatření
- za dodržování pravidel odpovídá vedoucí oddílu nebo jím pověřený zástupce, který musí být přítomen po celou dobu tréninku
- oddílu, který poruší výše uvedená pravidla bude znemožněn další vstup do orlovny
dětské oddíly (tréninky všech sportovců mladších 18 let) prozatím otevírat nebudeme
 
Přál bych si, abyste tyto pravidla přijali jako rozumné minimum, jak ochránit sebe i své přátele.
Sport je zábava a má působit radost a nechceme, aby komukoli přinesl problémy v podobě nemoci, která je opravdu nevyzpytatelná svým průběhem. Vím od dcery, která se jako doktorka na ARO stará právě o pacienty s touto nemocí, že u nikoho se dopředu nedá říct, jestli je nebo není riziková skupina a zda to přežije.  U spousty lidí to proběhne lehce, ale ještě nikdo nezjistil, proč někteří jinak zdraví lidé umírají na celkové selhání organismu.
Proto prosím, nechoďte do orlovny, pokud se necítíte ZCELA ZDRÁVI, opravdu to nestojí za to. Nejsme vrcholové sportoviště, každý u nás sportuje dobrovolně a pro svoje potěšení, proto pečlivě zvažte svoji účast na sportování, zvláště pokud jste starší 60 let nebo trpíte nějakou další nemocí (cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, ...), kdy je vysoká pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění.  Celkově ideální stav bude, pokud vás na tréninku bude co nejméně a budete se snažit dodržet co největší rozestupy vždy, když je to možné.
Nejlepší by bylo některé oddíly rozdělit do dvou turnusů (kalanetika, rehabilitace, stolní tenis,...), volno v tělocvičnách je, záleželo by na vedoucích.  Tam, kde je před vámi respektive po vás dětský oddíl, dalo by se posunout začátek dřív respektive konec později. Ale každá taková změna vždy až po domluvě se mnou! Jinak striktně dodržovat vyhrazený čas! Když už by se něco mělo stát, tak ať jde do karantény jen jeden oddíl, ne celá orlovna. Vyzkoušíme týden, jak to bude fungovat a pak podle potřeby doladíme.
 
 
Přeji vám pevné zdraví a radost z pohybu,
Vašek Zavadil
starosta Orel jednota Brno-Bohunice